Regulamin i zwroty

§1 Definicje

 1. 1Sprzedawca – Emilia Ziółek prowadząca działalność pod firmą „ZEST Emilia Ziółek” z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Jeżyckiej 31/11, 60-864 Poznań, NIP: 7811823590, REGON: 381736480.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.zest-world.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od  Sprzedawcy Produkty.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność  prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia  lub korzysta z  innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zawarcia umowy     sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być  przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określonym w  zamówieniu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy - www.zest-world.com, e-mailhi@zest-world.com, adres korespondencyjny – ul. Jeżycka 31/11, 60-864 Poznań.
 2. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu.  Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.  Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu,  obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy  Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

§3 Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet Produktów, w szczególności asortymentu z zakresu odzieży oraz galanterii.
 2. Oferowane Produkty są nowe, produkowane w Polsce.   

§4 Zasady dokonywania zakupu

 1. 1 Warunkiem zakupu Produktów w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient  akceptuje treść Regulaminu.
 2. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  1. dokładny opisu danego Produktu i jego cech
  2. łączną cenę brutto zamówionych Produktów, a także koszt dostawy oraz  podsumowującą   łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
  3. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  4. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu  zamówienia dostaje automatyczne potwierdzenie za pośrednictwem korespondencji  e-mailowej. 
 4. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie. Klient może skorzystać również z opcji rejestracji – zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.
 5. Klient celem zakupu Produktu, składa ofertę jego nabycia, wypełniając formularz zamówienia, zawierający następujące informacje:
  1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy
  2. Adres email
  3. Numer telefonu
  4. Dane adresowe do wysyłki.
 6. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy, w celu zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdzenie zostanie pokazane na stronie Sklepu, a na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówionych Produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat ten jest potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę oferty nabycia Produktów od Klienta.
 7. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”) na wskazany przez niego adres e-mail. Po otrzymaniu powyższego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Zamówienie  realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie  bankowym Sprzedawcy za  złożone zamówienie. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą  realizowane w pierwszym dniu roboczym od dnia, w którym zamówienie  zostało  złożone.
 9. Przy płatnościach kartą czas realizacji wynosi 7 dni od złożenia zamówienia.
 10. Sprzedawca może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia  wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta  danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie  skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia tych wątpliwości.
 11. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma  być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 12. Klient i Sprzedawca związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia tego Produktu.
 13. Wszystkie ceny na stronach Sklepu są podawane są w złotych polskich. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 14. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 15. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 16. Termin na wykonanie płatności wynosi 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
 17. Zamówione Produkty wysyłane są w przeciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za Produkt.
 18. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, UPS, FedEx, DHL lub Poczty Polskiej.
 19.  W przypadku zamówienia kilku sztuk Produktów, produkty te co do zasady pakowane są zbiorczo w jedna przesyłkę, chyba że wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego Produktu.
 20. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Faktura wysyłana jest elektronicznie na adres e-mail Klienta podany przy zamówieniu. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury:
  1. Imię i nazwisko/firmę,
  2. Adres zamieszkania/siedziby,
  3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  4. opis zamówienia.

21. Klient może odstąpić umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu.

§5 Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne  i prawne  Produktów w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (Produkt)  ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności Produkt  jest niezgodny z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze  względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub  przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta w tym  przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawca przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 4. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 8. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 9. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Reklamacje należy składać na adres mailowy sklepu: hi@zest-world.com. Reklamacja zawierać musi następujące dane: datę transakcji, numer zamówienia oraz opis przedmiotu i przyczynę poddania do reklamacji.
 13. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 14. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 15. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. 15  W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Produkt wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego Produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny Produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 16. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ustawy o prawach konsumenta. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych w Sklepie składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Produktu (tj. od dnia odebrania Produktu przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, tzw. formularz zwrotu, stanowi załącznik do Regulaminu. Konsument może złożyć stosowne oświadczenie także w każdej innej formie zgodnej z ustawą o prawach konsumenta.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Jeżycka 31/11 60-864 Poznań albo poprzez wysłanie skanu formularza na adres hi@zest-world.com.
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy Produkt w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. 
 5. Zwrotu Produktu należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Jeżycka 31/11 60-864 Poznań 
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 ustawy o prawach konsumenta.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. 
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w przypadku zmiany przepisów prawa czy zmiany sposobów płatności i dostaw. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

Załącznik do Regulaminu
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.